Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(4/1/2021 11:25:23 AM )

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

1. Thông báo mời họp, giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền và Chương trình đại hội 2021 [xem nội dung]
2. Mẫu giấy ứng cử, đề cử, danh sách cổ đông đề cử và sơ yếu lý lịch [xem nội dung]
3. Quy chế bầu cử, ứng cử TV HĐQT độc lập 2020-2024 [xem nội dung]
4. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử TV HĐQT độc lập 2020-2024 [xem nội dung]
5. Tờ trình thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 [xem nội dung]
6. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm của một số TV HĐQT [xem nội dung
7. Tờ trình thông qua số lượng TV HĐQT và Ủy ban kiểm toán 2020-2024 [xem nội dung]
8. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 [xem nội dung
9. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS [xem nội dung]
10. Báo cáo của HĐQT [xem nội dung]
11. Báo cáo của Ban kiểm soát [xem nội dung]
12. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 [xem nội dung]
13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán [xem nội dung]
14. Tờ trình thông qua quyết định hủy bỏ việc mua lại cổ phiếu quỹ [xem nội dung]
15. Tờ trình tham gia quy hoạch 1/500 và thực hiện dự án đầu tư Lai Cách [xem nội dung]
16. Tờ trình tiếp tục thực hiện dự án khu dân cư thương mại An Phước, Long Thành, Đồng Nai [xem nội dung]
17. Thành lập chi nhánh CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên tại Đà Nẵng [xem nội dung]
18. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung giữa 2 kỳ đại hội 2021-2022 [xem nội dung]
19. Tờ trình thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HOSE sang HNX [xem nội dung]
20. Tờ trình lựa chọn mô hình quản trị công ty [xem nội dung]
21. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty [xem nội dung]
22. Tờ trình thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Thép Tây Nguyên vào Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Phúc [xem nội dung]
23. Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên [xem nội dung]
24. Dự thảo hợp đồng sáp nhập [xem nội dung]
25. Dự thảo điều lệ công ty Đại Phúc sau sáp nhập [xem nội dung]
26. Giấy ứng cử và sơ yếu lý lịch TV HĐQT độc lập [xem nội dung]


CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>