Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên

(3/19/2014 9:00:53 AM )

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Tài liệu: - Hướng dẫn: Quý vị click vào tải về để xem chi tiết nội dung các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ 2014

+ Chương trình dự kiến Đại hội Cổ đông thường niên 2014 [Tải về]
 
+ Danh sách Hội đồng quản trị năm 2014 [Tải về]

+ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 [Tải về]

+ Phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 [Tải về]

+ Giay đề cử TV.HDQT và BKS Đại hội năm 2014 [Tải về]

+ Giấy ứng cử TV.HDQT và BKS Đại hội năm 2014 [Tải về]

+ Tiêu chuẩn ứng cử  TV.HDQT và BKS Đại hội năm 2014 [Tải về]

+ Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội năm 2014 [Tải về]

+ Báo cáo của Ban giám đốc về Hoạt động SXDK năm 2014 [Tải về]

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát  2014 [Tải về]

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 [Tải về]

+ Tờ trình Thông qua quy chế làm việc của đại hội [Tải về]

+ Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 [Tải về]

+ Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2013 và kết hoạch 2014 [Tải về]

+ Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT - BKS năm 2013 - 2014 [Tải về]

+ Tờ trình Thong qua ke hoach phat hanh trai phieu chuyen doi trong nuoc đại hội 2014 [Tải về]

+ Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung tai đại hội 2014 [Tải về]

+ Tờ trình Thông qua nội dung miễm nhiệm HĐQT -BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014 [Tải về]

+ Tờ trình Thông qua số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đại hội 2014 [Tải về]

+ Tờ trình Thông qua Quy chế bầu cử  thành viên HĐQT và BKS [Tải về]

 

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |