Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên

Mời quý vị tải file đính kèm dưới đây:

1. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2013
. [Tải về] chuongtrinhdhcd.pdf

2. Danh sách HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên năm 2013. [Tải về] danhsachhdqt2013.pdf

3. Giấy Ủy Quyền. [Tải về] giayuyquyen.pdf

4. Phiếu xác nhận tham dự. [Tải về] Phieuxacnhan.pdf

5. Thư đề cử. [Tải về] thudecu.pdf

6. Thư Ứng cử. [Tải về] thuungcu.pdf

7. Tiêu chuẩn và số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014. [Tải về] tieuchuanvasoluongbaubosung.pdf

8. Báo cáo ban kiểm soát. [Tải về] bao cao ban kiem soat (29-6-13).pdf

9. Báo cáo hội đồng quản trị năm 2012
. [Tải về] Bao cao cua HDQT nam 2012_Tien Len Group.pdf

10. Báo cáo của ban Giám đốc số 01 - 2013. [Tải về] bao-cao-ban-giam-doc-so-01-2013(29-6-13).pdf

11. Dự thảo điều lệ hoạt động Công ty CP Tập đoàn thép Tiến Lên. [Tải về] Du thao dieu le_29062013_Tien Len Group.pdf

12. Tờ trình chế độ thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát số 04-2013. [Tải về] to trinh che do thu lao cho HDQT va ban kiem soat so 04-2013(29-6-13).pdf

13. Tờ trình chọn công ty Kiểm toán. [Tải về] to trinh lua chon cty kiem toan2013so 01-2013(29-6-13).pdf

14. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2012 số 3 - 2013. [Tải về] to trinh phan phoi loi nhuan chi tra co tuc 2012 so 03-2013(29-6-13).pdf

15. Tờ trình xin sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. [Tải về] To trinh xin sua doi bo sung dieu le_29062013_Tien Len Group.pdf