Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(4/1/2022 2:58:44 PM )

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

1. Thông báo mời họp, giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền và chương trình đại hội [xem nội dung]
2. Giấy để cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch [xem nội dung]
3. Quy chế bầu cử, ứng cử [xem nội dung]
4. Tờ trình thông qua quy chế họp DHDCĐ thường niên năm 2022 [xem nội dung]
5. Danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký [xem nội dung]
6. Danh sách đề cử ứng cử viên ứng cử [xem nội dung]
7. Tờ trình 1: Báo cáo của HĐQT [xem nội dung]
8. Tờ trình 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 [xem nội dung]
9. Tờ trình 3: Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát [xem nội dung]
10. Tờ trình 4: Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 [xem nội dung]
11. Tờ trình 5: Thông qua đơn từ nhiệm của TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 [xem nội dung]
12. Tờ trình 6: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 [xem nội dung]
13. Tờ trình 7: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức [xem nội dung]
14. Tờ trình 8: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng [xem nội dung]
15. Tờ trình 9: Điều chỉnh và hủy bỏ ngành nghề kinh doanh [xem nội dung]
16. Tờ trình 10: Thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT [xem nội dung]
17. Tờ trình 11: Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ [xem nội dung]
18. Phụ lục số 01/2022 sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên [xem nội dung]
19. Báo cáo của ban kiểm toán nội bộ [xem nội dung]
20. Báo cáo của ủy ban kiểm toán [xem nội dung]
21. Danh sách đề cử TV HĐQT, sơ yếu lý lịch bà Đào Thị Kim Loan [xem tại đây]


CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3Tiếp> Cuối>>