Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(4/5/2019 7:13:41 PM )

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

1. Thông báo mời họp và Chương trình đại hội 2019 [xem nội dung]
2. Quy chế tham dự đại hội [xem nội dung]
3. Danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký [xem nội dung]
4. Danh sách ban kiểm thẻ biểu quyết [xem nội dung]
5. Báo cáo HĐQT về KQKD 2018, kế hoạch kinh doanh 2019 [xem nội dung]
6. Phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch lợi nhuận 2019 [xem nội dung]
7. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức [xem nội dung]
8. Thù lao HĐQT & BKS [xem nội dung]
9. Báo cáo giám sát của ban kiểm soát [xem nội dung]
10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán [xem nội dung]
11. Mẫu xác nhận kiêm ủy quyền [xem nội dung]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>