Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(3/27/2018 11:10:54 AM )

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

1. Chương trình đại hội [xem nội dung]
2. Quy chế tham dự đại hội [xem nội dung]
3. Báo cáo HĐQT về KQKD 2017, kế hoạch kinh doanh 2018 [xem nội dung]
4. Tờ trình 01: Mức chi trả cổ tức 2017 và kế hoạch lợi nhuận 2018 [xem nội dung]
5. Tờ trình 02: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức [xem nội dung]
6. Tờ trình 03: Thù lao HĐQT & BKS [xem nội dung]
7. Báo cáo giám sát của ban kiểm soát [xem nội dung]
8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán [xem nội dung]
9. Mẫu xác nhận kiêm ủy quyền [xem nội dung]
10. Danh sách HĐQT đương nhiệm [xem nội dung]
11. Tờ trình 04: Sửa đổi điều lệ công ty [xem nội dung]
Dự thảo Điều lệ sửa đổi [xem nội dung]
 


CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>