Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017

(3/2/2017 5:00:21 PM )

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017
của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

+. Chương trình đại hội [tải về]
+. Tờ trình thông qua công ty kiểm toán [tải về]
+. Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức [tải về]
+. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS [tải về]
+. Báo cáo của Ban kiểm soát [tải về]
+. Quy chế bầu cử thành viên BKS [tải về]
+. Danh sách thành viên HĐQT [tải về]
+. Mẫu giấy ủy quyền [tải về]
+. Phiếu đặt câu hỏi [tải về]
+. Báo cáo của Hội đồng quản trị [tải về]
+. Tóm tắt BCTC Hợp nhất 2016 [tải về]
+. Tờ trình cổ tức 2016 và tạm ứng cổ tức 2017 [tải về]
+. Sơ yếu lý lịch TV BKS [tải về]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>