Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2010

(5/5/2011 11:48:00 AM )

Ban Tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2009 thông qua thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2010.  [ .doc Tải về tại đây tại đây]

- Tờ trình phương án trích lập các qũy và mức chi trả cổ tức năm 2009. [ .doc Tải về tại đây tại đây]

- Tờ trình Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. [ .doc Tải về tại đây tại đây]

- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán. [ .doc Tải về tại đây tại đây]

- Tờ trình Về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án. [ .doc Tải về tại đây tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>