Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty được ĐHĐCĐ Thông qua ngày 19-04-2015

(4/23/2015 11:41:18 AM )

Điều lệ này được Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2015.
[Download tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |