Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty được ĐHĐCĐ Thông qua ngày 29-06-2013

(7/16/2013 3:54:20 PM )

Điều lệ này được Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2013.
[Download tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |