Quy chế Quản lý của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên

(3/16/2011 10:21:20 AM )

Quy chế Quản lý của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên bao gồm các Quy định về: Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban nghiệp vụ; Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV trong Công ty; Nội quy lao động; Quy định về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ trong tổ chức hoạt động; Quy chế quản lý kinh doanh; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế trả lương; Quy chế nâng lương.

Quy chế này được phổ biến đến toàn thể CBCNV trong Công ty để thực hiện.
Quy chế này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 10 năm 2009. Trong quá trình thực hiệc sẽ có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

[Download
tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |