Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty

(3/16/2011 10:21:05 AM )


Điều lệ này được Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 11 tháng 10 năm 2009.

[Download tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |